Psykoterapia ja arvot

Kirjoittajat

  • Päivi Kangas

Avainsanat:

arvot, psykoterapia, arvomuutos, arvosidonnaisuus, arvosiirtymä, riippumattomuus arvoista

Abstrakti

Psykoterapian etiikkaa koskevassa väitöstutkimuksessani
yhdeksi merkittäväksi teemaksi osoittautui psykoterapian
arvot. Tutkimukseen osallistuneet psykoterapeutit
keskustelivat fokusryhmissä psykoterapian arvoista
toistuvasti monesta eri näkökulmasta. Vastaavaa
arvokeskustelua käydään myös englanninkielisissä
tieteellisissä julkaisuissa ja tietokirjoissa. Artikkelissani
käsittelen kolmea arvoihin liittyvää näkökulmaa, jotka
olivat yhteisiä fokusryhmäkeskusteluille ja kirjallisuudelle. Käsittelen artikkelissani fokusryhmien keskusteluita ja kirjallisuutta rinnakkain näkökulmittain: (1)
Kuvaan, miten kirjallisuudessa käsitellään ja mitä
fokusryhmissä keskusteltiin psykoterapian arvosidonnaisuudesta ja arvovapauden mahdollisuudesta. (2)
Toinen esittelemäni näkökulma on pohdinnat siitä,
millaisia arvoja psykoterapia todellisuudessa edistää ja
millaisia arvoja sen tulisi edistää. (3) Kolmas näkökulma
on arvoihin liittyvät ongelmat psykoterapiassa.
Psykoterapiaa tehdään monenlaisten arvojen ristipaineessa eikä arvokonflikteilta voi välttyä. Keskustelijat
pohtivat, minkä arvojen mukaan psykoterapiaa tulisi
tehdä. Myös kirjallisuudessa pohditaan, miten arvokonflikteja voisi ratkaista ja ei-toivottavaa muutosta
asiakkaiden arvoissa voisi ehkäistä

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10