Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Ohjeet kirjoittajille

Perhe- ja pariterapia-lehti on perhe- ja pariterapiaa sekä perhe- ja verkostokeskeistä työtä tekevien terveydenhuollon, sosiaalihuollon, opetus- ja kasvatusalan sekä sielunhoitotyön työntekijöiden ammattilehti. Lehden lukijakunta muodostuu korkeasti ja laajasti koulutetuista ammattilaisista, joista monet työskentelevät lähellä suomalaisia perheitä. Näin ollen kirjoitukset on suunnattava moniammatilliselle perhe- ja pariasiantuntija-kunnalle, joka arvostaa asiakeskeistä ja yleisesti kiinnostaviin aiheisiin fokusoitua tekstiä. Lehti on tietolähde myös organisaatioiden ja sosiaalisten systeemien käyttäytymisestä ja kehittämisestä kiinnostuneille.


PPT-LEHTI JULKAISEE


• Artikkeleita käytännössä ja tutkimuksin koetelluista perheterapian ja muiden psykoterapian suuntausten eri työmuodoista ja terapiatyön kehittämisen kannalta kiinnostavista uusista teoreettisista pohdinnoista ja käytännön hankkeista.
• Julkaisemme myös katsauksia, tapausselostuksia, kirjallisuusarviointeja, haastatteluja, kongressiselosteita, esseitä, puheenvuoroja, keskustelua sekä uutisia.
• PPT-lehti julkaisee myös vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita lehden aihepiiriin liittyen. Vertaisarviointi toteutetaan kirjoittajien määrittelemästä toiveesta. Vertaisarvioinnissa noudatamme Tieteellisten seurain valtuuskunnan ohjeita ja sitä toivovan kirjoittajan kanssa käymme läpi vertaisarviointikäytänteet.


KAIKKIA KÄSIKIRJOITUKSIA KOSKEVAT OHJEET:


• TEKNISET OHJEET: Käytä fonttia Book Antiqua fonttikokoa 12; väliotsikointi voi olla kaksitasoista 14- ja 16-kokoista; riviväli 1,15; sisällysluetteloa ja sivunumerointia ei tarvita; tekstiä ei tarvitse tavuttaa; kirjoita teksti jatkuvana ja sanat kokonaisina; tarvittava tavutus tehdään editointivaiheessa; vältä pakotettuja asetuksia esim. sivun vaihtoa.
• KIRJOITTAJATIEDOT: Ilmoita erillisellä kirjoittajatietolehdellä omat tietosi: nimesi, oppiarvosi, ammattinimikkeesi, työpaikkasi, työ- ja kotiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi (näistä näkyviin tulee nimi ja spostiosoite).
• KUVAT: Kirjoittajana vastaat mahdollisten kuvien julkaisuoikeuksien saamisesta Perhe- ja pariterapialehdelle. Lähetä kuvista parhaat mahdolliset originaalikuvat tai linkki internetsivulle, josta kuva on haettavissa. Tekstiin sopivat omat kuvat ovat toivottuja!
• LAINAUKSET: Suorien lainausten on oltava mahdollisimman lyhyitä ja tarkoituksenmukaisia. Tekstien referointi kuuluu akateemiseen kirjoittamistyyliin.
• VIERASKIELISEN LAINAUKSEN KÄÄNTÄMINEN: Käännä käyttämäsi lainaukset ja muut vieraskieliset osiot. Vältä vieraskielisiä ilmauksia. Käännösvaihtoehtoja voit tarvittaessa pohtia yhdessä päätoimittajien kanssa.
 VIITTAAMINEN LÄHTEISIIN: Mikäli viittaat tutkimuksiin / lukemaasi kirjallisuuteen, mainitse lähteesi. Viittaukset pitää luoda hyvän akateemisen tavan mukaan (ks. alla olevat ohjeet), vaikka tekstisi ei varsinainen artikkeli olisikaan. Jos viittaat taideteokseen, esimerkiksi romaaniin, viittaus tehdään sekä alkukieliseen tekstiin että eniten käytettyyn suomennokseen.
 LYHENTEET: Selvennä käyttämäsi lyhenteet.


ARTIKKELIT


Artikkelien käsikirjoitusten tulee olla tiiviitä ja ilmaisultaan viimeisteltyjä sekä seuraavien ohjeiden mukaisia:
• suositeltava laajuus on 3 000–5 000 sanaa
• artikkelien alkuun liitetään noin 100–150 sanan pituinen tiivistelmä sekä avainsanalista (3–5 avainsanaa)
• lähdeviitteet tulee merkitä asianmukaisesti (ks. edellä ja alla oleva ohje)
• edellä mainitut muut kirjoittamisohjeet koskevat myös artikkeleita
Kaikki käsikirjoitukset riippumatta tekstilajista käyvät läpi editointiprosessin päätoimittajien kanssa sähköpostitse. Tekstejä työstetään siis yhdessä toimituksen kanssa lehden linjaan sopivaksi. Viimeisessä työstövaiheessa viimeistellään myös oikeakielisyys. Tätä prosessia varten kannattaa varata riittävästi aikaa.
Toivomme tämän käytänteen rohkaisevan tarjoamaan kirjoituksia lehteemme, vaikka kirjoittaminen ei kirjoittajalle olisikaan kovin tuttua. Päätoimittajiin voi ottaa yhteyttä myös kirjoittamista ja kirjoitusaihetta pohdittaessa; autamme mielellämme myös kirjoittamisprosessissa.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse molemmille päätoimittajille: paivikristiina.kangas(at)gmail.com ja mikajniemela(at)gmail.com liitetiedostona word-muodossa.
Mahdolliset kuvat, kuviot ja taulukot toivomme saavamme upotettuina tekstiin kirjoittajan toivomiin kohtiin kuva- / pdf-muotoisina sekä numeroituina ja otsikoituina.


OHJEITA LÄHDEVIITTAUKSEEN JA LÄHDELUETTELON LAATIMISEEN


Lähdeviitteiden merkitsemisessä noudatetaan American Psychological Associationin antamia ohjeita. Ne löytyvät netistä hakusanoilla APA style tai APA tyyli.
Käytetyt lähteet merkitään tekstiin ilmoittamalla tekijä ja lähteen vuosiluku suluissa, esim. (Gergen & Gergen 1991). Suorat sitaatit ilmaistaan lainausmerkein ja kirjoitetaan alkuperäiskielellä ja myös käännetään. Suorien sitaattien kohdalla ilmoitetaan myös lähteen sivunumero(t), esim. (Haarakangas 1989, 25). Tekstissä viite mainitaan aina ensimmäisessä viitatussa virkkeessä, jonka jälkeinen teksti kuuluu saman viittauksen piiriin seuraavaan lähdeviitteeseen saakka tai kappaleen loppuun. Kappaleen vaihduttua lähde mainitaan uudelleen, vaikka se jatkuisi samana kappaleesta toiseen.
Lähdeluettelossa lähteet (esimerkkinä kirja, artikkeli toimitetussa teoksessa / lehdessä sekä aikakauslehtiartikkeli) ilmoitetaan aakkosjärjestyksessä. Mikäli kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, vain ensimmäinen mainitaan.

Andersen, T. (1987). The reflecting team: Dialogue and meta‐dialogue in clinical work. Family process, 26(4), 415–428.

Bergström, T., ym. (2018). The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen–year outcomes. Psychiatry research, 270, 168–175.

Foerster, H. von (1981). Observing Systems. Seaside CA: Intersystems Publications. Gergen, K. J. & Gergen, M. M. (1991). Toward Reflexive Methodologies. Teoksessa Steier, F. (toim.) Research and Reflexity, 76–95. Lontoo: Sage.


Teoksen nimi tai teos / tieteellinen julkaisu, jossa artikkeli esiintyy, kursivoidaan. Mikäli kyseessä on sekä digitaalinen että paperiaineisto, digitaalista osoitetta ei tarvitse ilmoittaa. Jos lähde on vain digitaalisessa muodossa, ilmoitetaan myös ajankohta, jolloin se on luettu:


Laitila, M. (2013). Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun. Haettu 12.3.2023 osoitteesta URN_ISBN_978-952-245-886-5.pdf (julkari.fi)


JULKAISUOIKEUDET: Lehden julkaisija Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry. pidättää oikeuden julkaistuihin kirjoituksiin. Oikeuksien pidättäminen koskee tieteellisesti arvioituja artikkeleita. Kirjoitusten käyttölupia koskevissa asioissa voi kääntyä vastaavan päätoimittajan Tanja Pihlajan puoleen tanja(at)tuntumaa.fi

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.