Haastaako polyterapia pariterapeutin? Pariterapiakokemukset monisuhteisten ja pariterapeuttien silmin

Kirjoittajat

  • Kaisla Koskelainen

Avainsanat:

pariterapia, monisuhteisuus, polyamoria, vähemmistöstressi

Abstrakti

Artikkeli on koostettu pari- ja perheterapian
psykoterapiaopintojen opinnäytetyöstä. Opinnäytetyötä
varten selvitettiin mitä kokemuksia monisuhteisilla
henkilöillä on pari- ja perheterapiasta sekä mitä kokemuksia pari- ja perheterapeuttisesti työskentelevillä on monisuhteisista. Kokemuksia saatiin kuudelta monisuhteiselta
ja kahdelta pari- ja perheterapeuttisesti työskentelevältä.
Aineistoa analysoitiin luokittelemalla. Monisuhteiset
jännittivät terapiaan menoa peläten terapeutin suhtautumista monisuhteisuuteen ja tämän vuoksi myös valikoivat terapeutteja. Hyvä terapiakokemus rakentuu
neutraalista tai myönteisestä suhtautumisesta monisuhteisuuteen. Huonoissa kokemuksissa tuli esille tarve
puolustaa monisuhteista identiteettiä ja kokemukset
vähemmistöstressistä. Sen merkityksestä tulee olla
terapiassa tietoinen. Asiakkaan hyvää terapiako-kemusta
vahvistaa arvostava kohtaaminen, jossa asiakas tulee
hyväksytyksi omana itsenään. Tätä saattaa lisätä
terapeutin työskentelyperiaatteiden avaaminen asiakkaille. Monisuhteisten kanssa työskentely on ollut minulle
erityisen antoisaa. Tämä johtuu siitä, että olen terapeuttina
ällistynyt kerta toisensa jälkeen asiakkaiden kyvystä
puhua rakentavasti vaikeista tunteista ja analysoida
kipeitä hetkiä. Monisuhteisten kanssa toteutettu pari- ja
perheterapia on kuitenkin erilaista väistämättä jo sen takia,
että huomioitavaa verkostoa on helposti enemmän kuin
esimerkiksi ydinperheen kanssa toteutetussa terapiassa.
Tämän asiakasryhmän kanssa työskentely herätti minussa
kiinnostuksen tutkia pari- ja perheterapiaopintojeni opinnäytetyöhön monisuhteisten pari- ja perheterapiaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11