Mentalisaatiopohjainen lapsikeskeinen perheinterventio - miten auttaa perhettä ymmärtämään toisiaan?

Kirjoittajat

  • Saara Salo
  • Laura Widenius
  • Mirjam Kalland

Abstrakti

Lapsikeskeisessä perheterapiassa lapsen tuleminen
nähdyksi ja ymmärretyksi muodostaa työn ytimen.
Ymmärtävä, toisen tarpeet huomioiva, sensitiivinen ja
responsiivinen vuorovaikutus puolestaan edellyttää
väistämättä kykyä tulkita toista riittävän hyvin.
Perheterapeuttisen tradition uusimpana käytännön
työmallina mentalisaatiopohjaisessa perheinterventiossa
(”Mentalizing based treatment for families, MBT-F”;
Midgley & Vrouva 2013) on tavoitteena lisätä
perheenjäsenten kykyä mentalisoida eli mielentää toinen
toisiaan. Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan kykyä
havainnoida ja tulkita itseä ja toista ihmistä ymmärtäen
yhteydet mielensisäisiin tunteisiin, ajatuksiin,
uskomuksiin ja aikomuksiin. Mentalisaatiopohjaisessa
perheinterventiossa (MBT-F) pyritään siten tutkimaan ja
havainnollistamaan lapsen mieltä – tunteita, aikomuksia ja
ajatuksia – vanhemman mieleen. Uteliaasti, leikkisästi,
hetkeen pysähtyen tutkien, lapsen oman kokemuksen
aktiivisesti tarkistaen ja mahdollisia väärintulkintoja ja -
ymmärryksiä suoraan korjaten. Mentalisaatiokeskeinen
perheinterventio on lyhytkestoinen perheterapeuttiseen
työskentelyyn hyvin istuva työmuoto, jossa lapset ovat
tiivisti mukana. Perhettä tuetaan tulemaan tietoiseksi ja
havainnoimaan omia tapoja tulkita toistensa
mielentiloja. Lapsen iän ja kehitystason mukaan myös
heidän kehittyvä mentalisaatiokykynsä on työn kohteena:
miten lapsi havainnoi ja ymmärtää perhettään.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-10