Terapeutin esittämät kysymykset perheterapian palautekeskusteluissa

Kirjoittajat

  • Anna Koivisto
  • Hanna Kuitunen
  • Henna Laajalahti
  • Aarno Laitila
  • Kirsti Kumpulainen

Avainsanat:

terapiassa esitetyt kysymykset, systemaattinen palaute, palautekeskustelu, laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Abstrakti

Systemaattisen palautteen kerääminen on
tutkitusti hyödyllistä terapeuttisen hoidon kannalta ja
terapeutin esittämät kysymykset ovat olennainen osa
tätä kliinistä prosessia. Siksi onkin tärkeää tunnistaa
erilaiset kysymystyypit ja niiden esiintyminen käytännön terapiatilanteissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata millaisia kysymyksiä
terapeutit käyttävät perheterapian prosessinaikaisissa
palautekeskusteluissa. Aineistossa palaute kerättiin
käyttämällä Muutosarviointi-asteikkoa (ORS) ja
Terapiaistunnon arviointiasteikkoa (SRS) ja näistä
vastauksista keskusteltiin asiakkaiden kanssa välittö--
mästi lomakkeiden täytön jälkeen. Analysoimme
videoidun aineiston laadullisella aineistolähtöisellä
sisällönanalyysilla. Jaoimme löytyneet 306 terapeutin
esittämää kysymystä kuuteen yläkategoriaan ja nämä
yläkategoriat jakautuivat edelleen 15 alakategoriaan.
“Avoin kysymys mistä tahansa vastauksesta-alakategoria muodostui huomattavasti muita suuremmaksi, koska se sisälsi lähes puolet kaikista aineiston
kysymyksistä. Lisäksi alakategoria “Haastavasti
seurattavat kysymyksetoli suhteellisen suuri.
Aiemman tutkimustiedon valossa edellä mainittujen
alakategorioiden piirteitä sisältävät kysymykset eivät
välttämättä ole kaikista tehokkaimpia tiedonsaannin ja
optimaalisen palautteen keräämisen kannalta. Tutkimuksen tuloksia voitaisiinkin soveltaa esimerkiksi
terapeuttien koulutuksen parantamiseen

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-29