”Mahdollisuus tehdä työtä ja rakastaa” – mielenterveyspalveluita käyttävien asiakkaiden ja heidän työntekijöidensä näkemyksiä siitä mikä asiakkaan vointia kohentaa

Kirjoittajat

  • Katja Raudaskoski
  • Aino-Elina Keränen
  • Tomi Bergström

Abstrakti

Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli
selvittää aikuispsykiatrian poliklinikan asiakkaiden ja heidän
hoitavien työntekijöidensä näkemyksiä asioista, jotka ovat
kohentaneet tai jotka saattaisivat kohentaa asiakkaan vointia.
Tutkimusaineisto muodostettiin osana Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin osallistavan PSILEAPS-kyselytutkimuksen
pilotointia. Pilotointiin osallistui 12 asiakasta ja 11 työntekijää.
Tietoja asiakkailta ja työntekijöiltä kerättiin tutkimusprojektia
varten laaditulla kyselylomakkeella, joka sisälsi sekä suljettuja
että avoimia kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa analysoitiin
vastauksia avoimeen kysymykseen siitä, mitkä asiat (asiakkaan)
vointia kohentavat. Vastaukset analysoitiin ja ryhmiteltiin
aineistolähtöisen kvantitatiivisen sisällön analyysin keinoin.
Lisäksi tarkasteltiin vastausten yhteyksiä asiakkaiden
demografisiin ja kliinisiin taustamuuttujiin. Tulosten
perusteella asiakkaat toivat useimmin esille arkielämän asioiden
kuten läheisten ihmissuhteiden ja mielekkään elämänsisällön
kohentavan vointia. Etenkin lyhyemmän aikaa hoidossa olleet
asiakkaat kertoivat myös hoitosuhteessa tapahtuvan
itsetutkiskelun ja laajemminkin itsensä kehittämisen
kohentavan vointia. Työntekijät toivat asiakkaitaan useammin
esille mielenterveyshoidon kohentavan asiakkaidensa vointia,
mutta myös heidän vastauksissaan toistuivat ihmissuhteiden ja
muun muassa elämäntilanteen vaikutus asiakkaan vointiin.
Yhteenvetona voitiin todeta, että mielenterveyspalveluita
käyttävät asiakkaat ja heidän hoitavat työntekijänsä näkevät
asiakkaan voinnin kohentumisen liittyvän ennen kaikkea
erilaisiin sosiaalisiin ja arkielämän asioihin, kuten
ihmissuhteisiin ja mielekkääseen elämänsisältöön.
Tarkkarajaiseen näyttöön perustuva psykiatria, jossa hoitoa
kohdennetaan tietyn hetken oirekuvan ja tähän ennalta
määriteltyjen interventiomenetelmien mukaan, ei tällöin
välttämättä suoraan edistä niitä asioita, joita sekä
mielenterveyspalveluita käyttävät asiakkaat että heitä hoitavat
työntekijät toivoisivat ensisijaisesti edistettävän. Tämän
yhteyttä mielenterveyshoidon vaikuttavuuteen olisi tärkeää
tutkia jatkossa lisää, sillä tutkimusasetelmaan liittyvien
rajoitusten vuoksi pitkälle vietäviä johtopäätöksiä ei tämän
tutkimuksen pohjalta voitu tehdä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11