Sukupuun käyttäminen dialogisessa terapiaryhmässä

Kirjoittajat

  • Sini Rantakari

Avainsanat:

avoin dialogi, dialogisuus, sukupuu, terapiaryhmä

Abstrakti

Artikkeli perustuu perheterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen lopputyöhön, jossa
tarkastelin avoimen dialogin ja Bowenin
sukupuutyöskentelyn periaatteita yhdistävän terapiaryhmän suunnittelua, toteuttamista ja vaikutusta
ryhmäläisiin. Lopputyö perustui Hämeenlinnan
perheasiain neuvottelukeskuksessa keväällä 2021
perheneuvojakollegani Outi Elovaaran kanssa
ohjaamamme dialogisen terapiaryhmän aikana
tekemiini muistiinpanoihin sekä osallistujien antamaan kirjalliseen palautteeseen. Ryhmän rakenne, joka
tuki reflektiivistä vuorovaikutusta, ohjaajien
yhteistyötä sekä avoimia ja suhteisiin keskittyviä
tehtäviä, edisti ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen dialogisuutta. Sukupuun käyttäminen
tuki dialogisuuden toteutumista, kuten suhteisiin
keskittymistä, moniäänisyyttä sekä ryhmän jäsenten
verkostojen osallisuutta. Ryhmän vaikutuksesta
osallistujat kokivat suhteen sekä itseen että toisiin
muuttuneen. Ryhmän jäsenet kuvasivat kuuntelemisen taidon parantuneen, ymmärryksen syventyneen, itseilmaisun kehittyneen sekä myötätunnon
vahvistuneen. Osallistujien palaute tukee oletusta siitä,
että muutokset ryhmän jäsenissä johtavat muutoksiin
myös heidän verkostoissaan. Vaikka sovelsimme
Bowenin sukupuutyöskentelyä dialogiseen terapiaryhmään vain tietyiltä osin, ryhmäläisten palaute
viittaa siihen, että ryhmä vaikutti osallistujiin
myönteisesti myös suhteessa Bowenin erillisyyden
tasoja kuvaavaan asteikkoon.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-11